สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.151
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.597
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 3.446

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 36.775
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 52.422
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 15.647
 
* หมายเหตุ
   ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่
   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 29 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 989 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 669 วัน หรือคิดเป็น 67.64 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 320 วัน หรือคิดเป็น 32.36 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561