สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 3.12

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 55.39
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 100.0
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 44.61
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
           ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
        2. ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากอุปสรรคการรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณ
            สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ เป็นระยะเวลา 34 วัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้
            เสนอแผนงานปรับปรุงใหม่ จึงใช้วิธีเปรียบเทียบผลงานกับแผนงานเดิม
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 77 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,037 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,034 วัน
หรือคิดเป็น 99.71 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 3 วัน หรือคิดเป็น 0.29 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562