สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยสรุป ดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.555

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 54.647
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 100.0
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 45.353
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
            ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
        2. ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากอุปสรรคการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
            เจ้าไชยานุชิต เป็นเวลา 497 วัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เสนอแผนงาน
            ปรับปรุงใหม่จึงใช้วิธีเปรียบเทียบผลงานกับแผนงานเดิม
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 540 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,034 วัน
หรือคิดเป็น 68.933 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 466 วัน หรือคิดเป็น 31.067 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562