ภาพถ่ายความคืบหน้า
 
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
สิงหาคม มกราคม มกราคม มกราคม
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
กันยายน ภุมภาพันธ์ ภุมภาพันธ์  
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
ตุลาคม มีนาคม มีนาคม  
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
พฤศจิกายน เมษายน เมษายน  
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
ธันวาคม พฤษภาคม พฤษภาคม  
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
  มิถุนายน มิถุนายน  
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
  กรกฎาคม กรกฎาคม  
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
  สิงหาคม สิงหาคม  
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
  กันยายน กันยายน  
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
  ตุลาคม ตุลาคม  
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
  พฤศจิกายน พฤศจิกายน  
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2  
  ธันวาคม ธันวาคม  
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1  
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2