ภาคผนวก

 
   ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
   ภาพถ่ายความก้าวหน้า สค.59  สัญญาที่ 1
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  สิงหาคม  2559
 

งานเก็บตัวอย่างที่โรงงาน เค.ซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

งานเจาะสำรวจดิน(Boring) ที่ระดับความลึก 60 ม. บริเวณ ริมตลิ่งคลองต่าง ๆ รวม 8 หลุม จากทั้งหมด 8 หลุม 100%

งานสำรวจปักป้าย Sta.บริเวณ

กม.0+000 ถึง กม.11+000

งานสำรวจวาง Line Cross section 
และเก็บ Cross section บริเวณ 
กม.6+625 ถึง กม.11+000 LT,RT
งานสำรวจทำหมุดควบคุม(BM)
บริเวณ กม.0+000 ถึง กม. 
11+000 LT,RT
งานกรุยทางและขุดตอ กม. 
6+000 ถึง กม. 9+000 LT, RT

งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ศาลา
อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเทพราช 
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สนามของโครงการฯ
งานก่อสร้างห้องประชุมสำนักงาน
สนามของโครงการฯ

งานก่อสร้างห้องทดลองสนาม
ของโครงการ

งานเก็บตัวอย่างทราย ตำบลบ้านเชิด 
บ่อกำนัน 1 และ บ่อกำนัน 2 อำเภอ 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
นำส่งตัวอย่างวัสดุสำหรับงานเสา
เข็มตอกของงาน Pile Embankment 
(KC ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต) เพื่อทดสอบ
ที่กรมทางหลวงชนบท (บางเขน)
   
งานเก็บตัวอย่างวัสดุหล่อเสาเข็ม 
ของ บ.พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต
709/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาด
กระบัง กรุงเทพ ฯ