ภาคผนวก

 
   ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
   ภาพถ่ายความก้าวหน้า สค.59  สัญญาที่ 2
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  สิงหาคม  2559
 
งานสำรวจทำหมุดควบคุม(BM)
บริเวณ กม.11+000 ถึง กม.20+329
งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
เก็บรายละเอียด TOPO บริเวณ 
กม.11+000 ถึง กม.20+329
งานเจาะสำรวจดิน(Boring) 
ที่ระดับความลึก 30 ม. บริเวณ
กม.11+000 ถึง กม.20+300
รวม 80 หลุม จากทั้งหมด 80 หลุม 100%
เก็บกองเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
ที่นำมาใช้ในโครงการ บริเวณพื้น
ที่โครงการ
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สนามของโครงการฯ
งานก่อสร้างห้องทดลอง
สนามของโครงการฯ

ทำ Mix Design งานคอนกรีตเสาเข็ม
สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 เมตร
(Bearing Unit) ที่โรงงาน KC ผลิต
ภัณฑ์คอนกรีต อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา

ส่งตัวอย่างทดสอบ ที่กลุ่มวิเคราะห์
ทดสอบและควบคุมคุณภาพ สำนัก
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวง ชนบท กรุงเทพมหานคร
§Ò¹à¡çºµÑÇÍÂèÒ§ÇÑÊ´Ø·ÃÒ¶Á
ºèÍ·ÃÒÂÍ´ØÅÂì µ.à¹Ô¹ËÔ¹
Í.¾¹ÑʹԤÁ ¨.ªÅºØÃÕ

§Ò¹à¡çºµÑÇÍÂèÒ§ÇÑÊ´Ø·ÃÒ¶Á
áÅÐÅÙ¡Ãѧ ºèÍ·ÃÒ¼ÙéãË­èá´§
µ.¤Åͧ¡ÔèÇ Í.ºéÒ¹ºÖ§ ¨.ªÅºØÃÕ

§Ò¹à¡çºµÑÇÍÂèÒ§ÇÑÊ´ØËÔ¹¤ÅØ¡,
ËÔ¹½Øè¹ âçâÁèËÔ¹ Stone One
µ.à¢Ò¤ÕÃÕ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ
§Ò¹¨Ñ´¡ÒûÃЪØÁ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìâ¤Ã§
¡ÒÃà¾×èÍÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÒ㨠áÅСÒÃÁÕ
ÊèǹÃèÇÁÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ¢éÍàʹÍ
á¹ÐÃèÇÁ¡Ñº»ÃЪҪ¹ ³ à·ÈºÒŵӺÅ
¤ÅͧÊǹ ¨.ÊÁطûÃÒ¡ÒÃ
§Ò¹¼ÅÔµàÊÒà¢çÁµÍ¡¢Í§§Ò¹
Pile Embankment ·Õèâç§Ò¹ KC
¼ÅÔµÀѳ±ì¤Í¹¡ÃÕµ Í.á»Å§ÂÒÇ
¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ

§Ò¹«èÍÁá«Á¼ÔǨÃÒ¨Ãà´ÔÁ·ÕèªÓÃØ´à»ç¹
ËÅØÁºèͺÃÔàdz·Ò§á¡¨Ø´µÑ´¶¹¹Ãѵ¹
â¡ÊÔ¹·Ãì 200 »Õ à¾×èÍãËé»ÃЪҪ¹ ÊÑ­¨Ãä´é»ÅÍ´ÀÑÂÂÔ觢Öé¹

»ÃЪØÁá¹Ç·Ò§¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ä¿¿éÒ
áÅлÃлÒ
   
µÔ´µèÍ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº¡ÃÁªÅ»Ãзҹ
à¾×èÍ¢Í͹حҵ¡èÍÊÃéҧ㹾×é¹·Õè¢Í§
¡ÃÁªÅ»Ãзҹ