ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2560
 

 

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร (ทางเบี่ยงชั่วคราว) แก้ไขชั้นดินอ่อน ขุดวัสดุเดิมออกลงทรายถมคันทางพร้อมบดอัด บริเวณ กม.6+000 ถึง กม.6+250 (RT)

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร (ทางเบี่ยงชั่วคราว) แก้ไขทางทรุดชั้นหินคลุกพร้อมบดอัด บริเวณ กม.6+000 ถึง กม.6+250 (RT)

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร (ทางเบี่ยงชั่วคราว) งาน Prime Coat
บริเวณ กม.6+000 ถึง กม.6+250 (RT)

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร (ทางเบี่ยงชั่วคราว) งานปู ASPHALTIC CONCRETE บริเวณ กม.6+000 ถึง กม.6+250 (RT)

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร (ทางเบี่ยงชั่วคราว) งานตีเส้นจราจร
บริเวณ กม.2+500 ถึง กม.3+600 (RT,LT) และ กม.8+000 ถึง กม.8+600 (LT)

   
   
   

งานทางเบี่ยงจราจร ตรวจสอบความปลอดภัย ติดตั้งแผงกั้นแบริเออร์ ป้ายเตือน
ไฟฟ้าส่องสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทช. บริเวณ กม.2+000 ถึง กม.3+000 (RT,LT)

   
   
   
ประชุมเรื่องความปลอดภัย (Morning Talk) และเตรียมพร้อมก่อนดำเนินงานของพนักงานประจำวัน
   
   
   

งานลงทรายถมคันทางบน Bearing Slab พร้อมบดอัด กม.4+900 ถึง กม.5+550 (LT)

   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.๑๑+๐00 (LT,RT) จำนวนปั้นจั่น 15 ตัว ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 4,125 ต้น

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และ 0.80 เมตรสะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) ยอดรวมประจำเดือนขนาด ø 0.60 ม.
ได้ 17 ต้นขนาด ø 0.80 ม. ได้ 5 ต้น

   
   
   

งานเทคอนกรีตหยาบ (Lean) สำหรับ Bearing Slab กม.1+710 ถึง กม.1+790 (RT)
กม.1+840 ถึง 1+970 (RT) และ กม.6+666 ถึง กม.6+690 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและติดตั้งแบบค้ำยันด้านข้าง โครงสร้าง Bearing Slab
กม.1+310 ถึง กม.1+430 (RT) ,กม.1+450 ถึง กม.1+515 (LT) ,กม.1+710 ถึง กม.1+970 (RT) กม.1+720 ถึง กม.1+730 (LT) ,กม.1+800 ถึง กม.1+840 (RT) ,กม.1+925 ถึง 1+950 (LT) กม. 2+000 ถึง กม.2+015 (LT) และ กม.6+660 ถึง กม.6+690 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตพื้น Bearing Slab กม.1+320 ถึง กม.1+430 (RT)
กม.1+470 ถึง กม.1+515 (LT) ,กม.1+720 ถึง กม.1+730 (LT) ,กม.1+800 ถึง กม.1+840 (RT)กม.1+710 ถึง กม.1+790 (RT) ,กม.2+000 ถึง กม.2+020 (LT) ,กม.1+980 ถึง
กม.1+995 (LT)กม.6+150 ถึง กม.6+223 และ กม.6+660 ถึง กม.6+690 (LT)

   
   
   


งานเทคอนกรีตผนังกำแพงกันดิน คสล. บนพื้น Bearing Slab กม. 1+550 ถึง กม.1+585 (LT) กม.1+650 ถึง กม.1+682 (LT) ,กม.1+715 ถึง กม. 1+745 (LT) และ กม.3+685 ถึง กม.3+775 (LT)

   
   

งานสำรวจตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab
กม.0+000 ถึง กม.๑๑+๐00 (LT,RT)  จำนวนปั้นจั่น 15 ตัว

   
   

งานสำรวจ เก็บตำแหน่งพิกัดเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ
เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   

งานสำรวจ วางแนวเขตเวนคืน (R.O.W.)  กม.3+000 ถึง 5+000 (RT) และ กม.1+475
ถึง 1+600 (LT)

   
   

งานสำรวจ ตรวจสอบระดับทรายถมคันทางบนพื้น Bearing slab กม.1+400
ถึง 1+500 (RT) และ กม.2+000 ถึง กม.2+200 (LT)

   
   

งานเก็บตัวอย่างทรายถม บน Bearing Slab กม.1+500 ถึง กม.2+000 (LT)
และ กม.3+500 ถึง กม.4+000 (LT)

   
   

งานทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีต (Compressive Strength Test) ที่อายุครบ 28 วัน
ของงานคอนกรีตเสาเข็มตอก 0.22 x 0.22 เมตร บจก. เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ บจก.พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต, บจก.เอ ซี แอล, บจก.เอ ซี พี คอนกรีต และ บจก.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ

   
   

งานทดสอบเพื่อหาค่า ซี บี อาร์ (CBR Test) ของทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab
กม.1+500 ถึง กม.2+000 (LT), กม.2+000 ถึง กม.2+500 (LT), กม.3+500 ถึง 4+000 (LT) กม.4+500 ถึง กม.5+000 (LT) และทรายถมคันทางใต้พื้น Bearing Slab กม.10+500 ถึง กม.11+000 (LT)

   
   

นำส่งวัสดุหินคลุก สำหรับทดสอบ (General Test) ของโรงโม่หินเทพศิลา จ.ชลบุรี 
และ หจก. ว พิบูลกิจ จ.ชลบุรี ณ กรมทางหลวงชนบท (บางเขน)

   
   

นำส่งวัสดุ หิน เหล็ก ทราย สำหรับทดสอบ (Control Test) ของบจก.พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีตและบจก. เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ณ กรมทางหลวงชนบท (บางเขน)

   
   

งานทดสอบ Filed Density Test (ทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab)
กม.6+000 ถึง 6+150 (RT) , กม.2+000 ถึง กม.2+100 (LT)

   
   

งานทดสอบ Field Density Test ชั้นหินคลุก (ทางเบี่ยงชั่วคราว) กม.6+000 ถึง กม.6+150 (RT)

   
   
งานตรวจสอบโรงงานหล่อคอนกรีตเสาเข็มตอกขนาด 0.22 x 0.22 เมตร
 ยอดหล่อประจำเดือนทั้งหมด 3,746 ต้น
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่าความหนาแน่นและความหนืดของสารละลายเบ็นโทไนท์ (Bentonite Slurry) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และ 0.80 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่า PH และหาค่าปริมาณทราย ของสารละลายเบ็นโทไนท์
(Bentonite Slurry) เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และ 0.80 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014

   
   

งานทดสอบ Drilling Monitor (Koden Test) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร
จำนวน 1 ต้น หมายเลข PL1/4 สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้ายเสาไฟฟ้า ดำเนินการปักเสาสตับ ติดตั้งคอนสปันพร้อมย้ายเสาไฟฟ้าเดิม บริเวณ กม.๑+๑๐๐ ถึง กม.๓+๔๐๐ (RT),
กม.1+900 ถึง กม.2+700 (RT)กม.๓+00๐ ถึง กม.๔+๕๐๐ (RT), กม.8+8๐๐ ถึง
กม.๙+๘๐๐ (RT) และ กม.7+450 ถึง กม.7+500 (RT)

   
   

การไฟฟ้านครหลวง เข้ามารื้อย้ายเสาไฟฟ้าดำเนินการปลดสายไฟฟ้าแรงสูงเส้นเก่าออก
พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่า บริเวณ กม.2+880 ถึง 3+100 (RT), กม.4+200 ถึง กม.4+500 (RT)
กม.5+300 ถึง กม.5+400 (RT), กม.6+600 ถึง กม.6+700 (LT), กม.8+700 ถึง กม.8+800 (LT)และ กม.9+500 ถึง กม.11+000 (LT)

   
   

การประปาส่วนภูมิภาค เข้ามาดำเนินการวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. และขนาด 160 มม.
( Bypass ชั่วคราว ) บริเวณ กม. 2+880 ถึง กม. 3+300 (LT,RT), กม.3+900 ถึง กม.4+400 (LT,RT)กม.4+200 ถึง กม.4+700 (RT), กม.5+000 ถึง 5+600 (RT), กม.7+500 ถึง กม.7+900 (RT)   กม.5+300 ถึง กม.5+600 (RT), กม.6+600 ถึง กม.6+700 (LT) และ กม.8+700 ถึง กม.8+800 (LT)

   
   

โครงการฯ ได้จัดการประชุมร่วมกับ อบต.เทพราช เทศบาลตำบลเทพราชเทศบาลตำบลคลองสวน และบริษัทสายสื่อสารต่างๆ เรื่องการดำเนินการรื้อย้ายระบบสื่อสาร ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญา 1

   
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมกับกรมทางหลวงชนบทเพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 จ.ฉะเชิงเทรา

   
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โครงการฯ ได้จัดการประชุมเรื่องงานสะพานเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการก่อสร้าง งานเสาเข็มเจาะ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญาที่ 1
   
 
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
   
ก่อน หลัง
งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ย้ายสิ่งกีดขวางและปรับเกรดทางเข้าหน้าบ้าน กม.5+000 (LT)
   
ก่อน หลัง
งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน วางท่อระบายน้ำทิ้งชั่วคราว กม.4+700 (RT)
   
ก่อน หลัง

งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ขุดร่องระบายน้ำชั่วคราว กม.2+800 ถึง กม.2+900 (LT,RT)