ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ธ.ค.59  สัญญาที่ 1
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  ธันวาคม  2559
 
 
งาน Excavation Unsuitable Material
กม. 2+400 ถึง กม. 2+800 LT
กม. 7+500 ถึง กม. 7+735 RT
กม. 8+300 ถึง กม. 8+400 RT
  งานถมทราย ( Working Platform)
กม. 0+450 ถึง กม. 0+800 LT
กม. 2+450 ถึง กม. 2+800 RT
กม. 8+300 ถึง กม. 8+400 RT
     
 
งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab
กม. 4+800 ถึง กม. 8+300 LT
ยอดรวมประจำเดือน 3,995 ต้น
  งานบดอัด Sand Compaction
กม. 2+300 ถึง กม. 2+700 LT
กม. 7+300 ถึง กม. 7+450 RT
     
 
ปรับพื้นที่เปิดหัวเข็ม Bearing Slab
กม. 6+475 LT ถึง กม. 6+500 LT
  เก็บค่าระดับ Excavation Unsuitable
กม. 2+550 - 2+600 LT
     
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา ได้ทำการย้าย
การ์ดครอบสายไฟเพื่อตอกเสาเข็ม Bearing Slab
กม. 5+000 LT ถึง 5+300 LT

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา พร้อมชุด
ปฏิบัติงาน รื้อย้ายเสา,สายไฟฟ้า จำนวน 8
ต้น กม.5+700 ถึง กม.5+900 LT และย้าย
คอนสปัน จำนวน 22 ต้น กม.3+500 ถึง
กม.3+700 ,กม.4+700 ถึง กม.4+900 LT
     
 
งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยม
ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 เมตร
บริษัทพูลสิริฯ และ บริษัทเค.ซีฯ
ปริมาณสะสมทั้งหมด 5,495 ต้น
  งานทดสอบ Compressive Strength Test
ก้อนตัวอย่าง Cube งานเสาเข็มตอก ที่อายุ 28 วัน
     
 
เก็บตัวอย่างทรายถมหน้างาน เพื่อทำ Control Test
กม. 5+000 RT ถึง กม. 7+500 RT
  การทดสอบ CBR ของดินเดิม กม. 11+000
     
 
Calibrate และ ทำTrial Mix Concrete
Plant เอซีพี. คอนกรีต (กม. 6+000)
ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์
  งานเจาะสำรวจแนวท่อแก๊ส ปตท.
บริเวณ กม. 0+500 (RT & LT)
     
 
ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างได้ร่วมเข้ารับทราบปัญหาการ
ระบายน้ำของพื้นที่โดยรอบโครงการตั้งแต่
กม. 1+300 ถึง กม. 3+000 และตรวจสอบพื้นที่
  งานบดอัด Sand Compaction
กม. 2+300 ถึง กม. 2+700 LT
กม. 7+300 ถึง กม. 7+450 RT
 
 
ประชุมโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001
แยกทล.314 สำนักงานสนามของโครงการสัญญา 1
  การประชุมตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม สัญญาที่ 1