ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ธ.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน ธันวาคม 2560
 

 

งานปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สำหรับทางเบี่ยงจราจรชั่วคราว  
บริเวณ กม.7+500 ถึง กม.7+900 (RT,LT) (แยกเกาะไร่)

   
   
   

ประชุมด้านความปลอดภัย (Morning Talk) เตรียมพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุ  ก่อนดำเนินการปฎิบัติงานของพนักงานประจำวัน

   
   
   

งานลงทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab ชั้น 2 พร้อมบดอัด กม.1+450 ถึง กม.1+900 (RT),            
   กม.1+700 ถึง กม.2+600 (LT), กม.2+400 ถึง กม.2+600 (RT)

   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.11+000 (RT,LT)
จำนวนปั่นจั่น 11 ตัว ยอดรวมประจำเดือน 1,364 ต้น

   
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่าความหนาแน่นและความหนืดของสารละลายเบ็นโทไนท์
(Bentonite Slurry) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60,0.8,1.00,1.20 และ 1.50 เมตร
สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT), สะพานข้ามแยกถนน ฉช.2004 กม.7+981 (RT)
 และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496  (LT)

   
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่า PH และหาค่าปริมาณทราย ของสารละลายเบ็นโทไนท์ (Bentonite Slurry)
เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร, 0.80 เมตร, 1.00 เมตร, 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร
สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT), สะพานข้ามแยกถนน ฉช.2004 กม.7+981 (RT)
และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT)

   
   
   

งานทดสอบความสมบูรณ์ของหลุมเจาะ (Drilling Monitor) ขนาด Ø 0.80, 1.00,1.20 และ 1.50 เมตร                   สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT), สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004
และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60,0.80,1.00,1.20
และ 1.50 เมตร  สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT) ยอดรวมประจำเดือน ขนาด 0.60 ม.
ได้จำนวน 21 ต้น,ขนาด 0.80 ม. ได้จำนวน 7 ต้น,ขนาด 1.00 ม. ได้จำนวน 1 ต้น,
สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004กม.7+925 (RT) ยอดรวมประเดือน ขนาด 0.80 ม.
ได้จำนวน 4 ต้นยอดรวมประจำเดือน ขนาด 1.50 ม.ได้จำนวน 2 ต้น และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช
กม.9+496 (LT) ยอดรวมประจำเดือน  ขนาด 0.80 ม.ได้จำนวน 3 ต้น, ยอดรวมประจำเดือน ขนาด 1.00 ม.
ได้จำนวน 6 ต้น ยอดรวมประจำเดือน ขนาด 1.20 ม.ได้จำนวน 2 ต้น

   
   
   

งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ (Sonic Logging Test) ของเสาเข็มเจาะสะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์
กม.3+014 (LT) ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 12 ต้น และ ขนาด Ø 1.20 เมตร จำนวน 4 ต้น

   
   
   

งานเทคอนกรีตโครงสร้าง Bearing Slab กม.1+429 ถึง กม.1+450 ( RT),
กม.2+525 ถึง กม.2+535 ( LT), กม.2+545 ถึง กม.2+555 ( LT), กม.3+545 ถึง กม.3+655 ( RT),
กม.7+333 ถึง กม.7+353 ( LT), กม.7+390 ถึง กม.7+408 ( LT), กม.7+490 ถึง กม.7+505 ( LT),
กม.7+535 ถึง กม.7+554 ( LT), กม.10+530 ถึง กม.10+770 (LT)
และ กม.10+640 ถึง กม.10+895 (LT)

   
   
   

งานเทคอนกรีตผนังกำแพงกันดิน คสล. บนพื้น Bearing Slab
กม.1+430 ถึง กม.1+445 (RT), กม.2+525 ถึง กม.2+555 (LT) และ กม.7+520 ถึง กม.7+543 (RT)

   
   
   

นำส่งวัสดุทดสอบ General Test (เหล็กเส้น) ณ กรมทางหลวงชนบท (บางเขน)

   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test (ทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab Layer 2)
กม.1+400 ถึง กม.1+900 (LT), กม.1+400 ถึง กม.2+600 (RT), กม.3+500 ถึง กม.3+600 (LT)
 และ กม.4+000 ถึง กม.4+300 (LT)

   
   
   

งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของคอนกรีต เก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีต Cylinder
งานเสาเข็มเจาะของบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด และบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
 สะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT) สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004 กม.7+981 (RT)                            และสะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT)

   
   
   

งานทดสอบ Sieve Analysis (ทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab)
กม.4+000 ถึง กม.4+500 (LT)

   
   
   

งานทดสอบเพื่อหาค่า ซี บี อาร์ (CBR Test) (ทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab )
กม.2+000 ถึง กม.2+700 (RT), กม.3+300 ถึง กม.3+500 (LT) และ (หินคลุกของชั้นถนนเดิม) กม.3+000 ถึง กม.4+000 (LT,RT)

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดก้อนตัวอย่างคอนกรีตชนิด Cube ที่อายุครบ 7,14 และ 28 วัน งาน Bearing Slab
ของบริษัท เอซีพี คอนกรีต จำกัด, บริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาบ้านโพธิ์และชนิด Cylinder              
ที่อายุครบ 7,28 วัน งานเสาเข็มเจาะของบริษัท เอซีพี คอนกรีต จำกัด, บริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด
 สาขาบ้านโพธิ์, บริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขานิคมเอเชีย, บริษัทเอเชีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด
และชนิด Cube อายุครบ 14 วัน งานเสาเข็มตอก ของบริษัท พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด

   
   
   

การประปาส่วนภูมิภาค เข้าดำเนินการติดตั้งท่อ HDPE ขนาด Ø 160 มม. และขนาด Ø 315 มม.
(Bypass ชั่วคราว) บริเวณ กม.1+600 ถึง กม.1+650 (RT), กม.2+900 ถึง กม.4+400 (LT)
กม.8+500 ถึง กม.8+900 (RT), กม.9+300 ถึง กม.9+450 (RT)  และติดตั้งท่อดันลอด                        ข้ามคลองแขวงกลั่น (RT) ขนาด Ø 300 มม. , ขนาด 400 มม. บริเวณคลองพระยานาคราช (RT)                             ขนาด Ø 300 มม. , ขนาด Ø 400 มม.

   
   
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้ายเสา-สายไฟฟ้า ดำเนินการเจาะหลุมลงเสาสตับ
และดำเนินการรื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงจากเส้าเก่าเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่ พร้อมติดตั้งไม้คอนสปันใหม่                       กม.0+300 ถึง กม.1+100 (RT), กม.3+800 ถึง กม.4+900 (RT), กม.5+300 ถึง กม.7+200 (RT),
กม.5+000 ถึง กม.5+350 (RT), กม.5+300 ถึง กม.7+200 (RT), กม.8+000 ถึง กม.9+450 (RT)

   
   
   

ที่ปรึกษาโครงการฯ  ผู้รับจ้าง และตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ หน้างานรับทราบปัญหาการรื้อย้ายไฟฟ้าติดงานก่อสร้าง งานเจาะเสาเข็มสะพาน
และงานตอกเสาเข็มรองรับพื้น Bearing Slab บริเวณ กม.7+900 ถึง กม.9+500 RT    

   
   
   

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314-ลาดกระบัง
 จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค
 ลงพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งก่อสร้างฐานราก เสาไฟฟ้า 115 kVA บริเวณ กม.0+000 (RT,LT)

   
   
   

เจ้าหน้าที่โครงการฯ พร้อมผู้รับจ้าง บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วน
Precast Segmental Box Girder ของบจก. อทาโส คอนสตรัคชั่น จ.ปทุมธานี

   
   
   

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ                              งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

   
   

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท, บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้าง ได้จัดประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการรื้อย้ายสาธารณูปโภคของการประปาส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานโครงการสนาม สัญญาที่ 2

   
   

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314-ลาดกระบัง
จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญาที่ 1

   
   

แก้ไขเรื่องร้องเรียน บริเวณทางเบี่ยงชั่วคราวสะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+925 (LT,RT)
บริเวณปากทางเข้าแยกวัดกลางราษฎร์บำรุง โดยดำเนินการปรับแบริเออร์คอนกรีตเพื่อขยายพื้นที่
ทางเบี่ยงพร้อมทำความสะอาดพื้นที่

   
   

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001แยกทล.314-ลาดกระบัง
 จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ ได้ต้อนรับคณะข้าราชการจากกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง สปป.ลาว ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ การบริหารสัญญาและการบริหารเงินของโครงการฯ โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ หัวหน้าโครงการต้อนรับและบรรยายสรุปรายละเอียดและการทำงานของโครงการฯ พร้อมพาคณะดูการก่อสร้างในโครงการ

   
   

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ          การบริหารจัดการขนส่ง พร้อมด้วยนายศราวุธ เริงฤทธิ์ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท           ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานด้านความปลอดภัยของโครงการ ตามแผนอำนวยความสะดวก       และปลอดภัยการเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561