ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า มี.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2560
 

 

งาน Clearing
กม.0+350 ถึง กม.0+500 (LT) , กม.0+300 ถึง กม.0+600 (RT)

   
   
   

งาน Earth Excavation Unsuitable
กม.0+950 ถึง กม.1+100 (LT) , กม.3+850 ถึง กม.4+100 (RT)

   
   
   

งานลงทรายถมคันทาง (Working Platform) พร้อม Compaction Sand
กม.0+350 ถึง กม.0+500 (LT) , กม.0+850 ถึง กม.1+100 (LT) ,
 กม.1+800 ถึง กม.1+900 (LT) , กม.3+450 ถึง กม.4+100 (LT) ,
 กม.0+300 ถึง กม.0+600 (RT) , กม.3+300 ถึง กม.3+400 (RT) ,
 กม.3+600 ถึง กม.3+750 (RT) , กม.5+850 ถึง กม.5+950 (RT) ,
กม.7+800 ถึง กม.7+900 (RT)

   
   
   
งานปูผิวจราจร
Prime Coat , Asphaltic (ทางเบี่ยงชั่วคราว) กม.5+750 ถึง กม.5+900 RT,
ลงวัสดุหินคลุก , Prime Coat (ทางเบี่ยงชั่วคราว) กม.2+850 ถึง กม.3+000 RT,
   
   
   

งานวางท่อ Cross ข้ามถนน
ให้ระดับเทลีนคอนกรีต , วางท่อ , เก๊าท่อนอกและใน ,
เทคอนกรีตล็อกข้างท่อ , กลบทรายหลังท่อพร้อมบดอัด

   
   
   
งาน Bearing Slab
ให้ระดับเทคอนกรีตหยาบ พร้อมปรับระดับทราย ใต้ Bearing Slab กม.5+125 ถึง
กม.5+150 (LT) ,กม.6+425 ถึง กม.6+500(LT)
   
   
   
งาน Bearing Slab
งานเข้าแบบเทคอนกรีตซ่อมหัวเสาเข็มส่วนที่เสียหายจากการตอก กม.5+100 ถึง
กม.5+200 LT,
   
   
   
§Ò¹ Bearing Slab §Ò¹à·¤Í¹¡ÃÕµËÂÒº ãµé Bearing Slab ¡Á.5+125
¶Ö§ ¡Á.5+150 (LT) , ¡Á.6+425 ¶Ö§ ¡Á.6+500 (LT)
   
   
   
งาน Bearing Slab
    งานเทคอนกรีตหยาบ ใต้ Bearing Slab กม.5+125 ถึง กม.5+150 (LT) ,
กม.6+425 ถึง กม.6+500 (LT)
   
   
   

งาน Bearing Slab
งานผูกเหล็กเสริมพื้น Bearing Slab กม.5+225 ถึง กม.5+300 LT

   
   
   

งานรื้อทุบขอบสะพานและปรับพื้นที่การทำงาน กม.0+675 ถึง กม.0+700 (LT),(RT)

   
   
   
งานสำรวจงานวางตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab
กม.2+000 ถึง กม.8+500 (LT,RT) จำนวนปั้นจั่นรวมทั้งหมด 9 Rig
   
   
   
งาน Bearing Slab งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.2+000 ถึง
กม.8+500 (LT,RT) จำนวนปั้นจั่น 9 Rigยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 2,385 ต้น
   
   
   

เก็บตัวอย่าง Trial mix คอนกรีต Segment ที่ บริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด  
อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี

   
   
   

เก็บตัวอย่าง Trial mix คอนกรีตอัดแรงงานเสาเข็มตอก บริษัท พี.ซี.ไอ
คอนกรีตอุตสาหกรรมจำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี

   
   
   

งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 เมตร ,
ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 เมตร ยอดหล่อประจำเดือนรวมทั้งหมด 2,873  ต้น

   
   
   
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤©ÐàªÔ§à·ÃÒ ä´é·Ó¡ÒÃÃ×éÍÂéÒ àÊÒ,ÊÒÂä¿¿éÒ ¾ÃéÍÁÊѺ¤Í¹Ê»Ñ¹äÇé´éÒ¹¹Í¡
 ªèǧºÃÔàdzÊоҹ ¡Á.0+520 ¶Ö§ ¡Á.0+820 (RT) ¨Ó¹Ç¹ 7 µé¹ ,
¡Á.0+630 ¶Ö§ ¡Á.0+740 (LT) ¨Ó¹Ç¹ 3 µé¹
   
   
   
â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§¶¹¹ÊÒ ©ª.3001 á¡·Å.314 -ÅÒ´¡Ãкѧ ¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ ÊÁطûÃÒ¡Òà ä´é¨Ñ´¡ÒûÃЪØÁËÒÃ×ÍÊÃØ»»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁÂÒÇàÊÒà¢çÁáÅзҧâ¤Ã§¡ÒÃÏ ä´éàÃè§ÃÑ´¡Ò÷ÓàÊÒà¢çÁà¨ÒÐà¾×èÍ·´ÊͺÊоҹá¢Ç§¡ÅÑ蹺ÃÔàdz ¡Á.·Õè 5+900 â´Âä´é¨Ñ´»ÃЪØÁ ³ Êӹѡ§Ò¹Ê¹ÒÁÊÑ­­Ò 1
   
   
   
â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§¶¹¹ÊÒ ©ª.3001á¡·Å.314 -ÅÒ´¡Ãкѧ ¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ ÊÁطûÃÒ¡ÒÃä´é¨Ñ´¡ÒûÃЪØÁËÒÃ×ͻѭËÒÍØ»ÊÃä㹾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃÊÑ­­Ò1 ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤ àÃ×èͧ¡ÒÃÃ×éÍÂéÒ·ҧ ¡.¿.À ¢ÍÍ͡ẺáÅШѴ·Óá¼¹ à¾×èÍãËéÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¡Ò÷ӧҹ¢Í§¡ÒáèÍÊÃéÒ§ áÅзҧâ¤Ã§¡ÒèеԴµÒÁ¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éÒ㹡ÒÃÃ×éÍÂéÒÂà»ç¹ÃÐÂÐæ à¾×èÍãËé¡Ò÷ӧҹà»ç¹ä»µÒÁ¡Ó˹´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ