ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ม.ค.60  สัญญาที่ 1
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  มกราคม  2560
 
 
               งาน Clearing
               กม. 1+250 ถึง กม. 1+350 RT,
               กม. 3+650 ถึง กม. 3+750
               กม. 8+500 ถึง กม. 9+100 LT,
               งาน Earth Excavation Unsuitable
             กม. 0+900 ถึง กม. 1+050 RT ,
             กม. 2+600 ถึง กม. 2+700 RT,
             กม. 1+850 ถึง กม. 2+300 LT,
             กม. 8+300 ถึง กม. 9+200 LT
     
 
               งานถมทราย ( Working Platform
               กม. 0+900 ถึง กม. 1+500 RT ,
               กม. 1+850 ถึง กม. 2+050 RT,
               กม. 2+600 ถึง กม. 2+950 RT,
               กม. 8+300 ถึง กม. 8+800 LT
  งานบดอัด Sand Compaction
กม. 1+600 ถึง กม. 2+250 LT,
กม. 2+300 ถึง กม. 2+950 RT
     
 
งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab
ปั้นจั่น R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9
กม.2+000 ถึง กม.8+200 LT, RT
สรุปยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 2409 ต้น
  งานปรับพื้นที่บดอัดทรายก่อนเท Lean Concrete
กม.5+100 ถึง กม.5+350 LT
     
 

งานเท Lean Concrete Bearing Slab
กม. 4+900 ถึง กม. 4+925 LT,
กม. 5+300 ถึง กม. 5+350 LT,

  เก็บค่าระดับและวางตำแหน่งเสาเข็ม Bearing Slab
ปั้นจั่น R1,R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9
กม.2+000 ถึง กม.8+200 LT, RT
กม. 8+300 ถึง กม. 8+800 LT
     
 
เก็บค่าระดับ Earth Excavation Unsuitable
กม. 0+900 ถึง กม. 1+050 LT ,
กม. 8+300 ถึง กม. 9+200 LT
  งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด
0.22 x 0.22 x 17.70 เมตร จำนวน 4320 ต้น,
งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด
0.22 x 0.22 x 16.00 เมตร จำนวน 48 ต้น
     
 
งานทดสอบ Compaction Test และ CBR Test   งานทดสอบ Field Density Test
ทรายถมใต้ Bearing Slab
กม.2+750 ถึง กม.2+950 RT
กม.3+100 ถึง กม.3+350 LT
กม.5+600 ถึง กม.5+900 LT
     
 
การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง
ถนนสาย ฉช.3001 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
  งานอบรม Safety Morning Talk ก่อนดำเนินการ
ปฏิบัติงานประจำวัน
     
 
ประชุมร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง
สัญญาที่ 1,2 และตัวแทนของบริษัท ปตท.
หารือเรื่องรูปแบบงานแก้ไขท่อส่งแก๊สปตท.
ณ สำนักงานโครงการฯ สัญญา2
  นายศราวุธ เริงฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของโครงการก่อสร้าง ฉช.
3001 สัญญาที่ 1 ณ.ห้องประชุมสัญญาที่ 1