ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฏาคม 2560
 

 

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ทำความสะอาดผิวจราจร

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม
บริเวณ กม.0+000 ถึง กม.11+000 (LT,RT)

   
   
   

งานทางเบี่ยงจราจร ตรวจสอบความปลอดภัย ติดตั้งแผงกั้นบาริเออร์ ป้ายเตือน
และไฟส่องแสงสว่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทช. กม.๒+๐๐๐ ถึง ๓+๐๐๐ (LT,RT)

   
   
   
ประชุมเรื่องความปลอดภัย (Morning Talk) และเตรียมพร้อมก่อนดำเนินงานของพนักงานประจำวัน
   
   
   

งานขุดวัสดุ Excavation Unsuitable
 กม.10+500 ถึง กม.10+550 (LT),กม.10+๗๕๐ ถึง กม.1๑+๐๐0 (LT)
และ กม.๑๐+๘๐๐ ถึง กม.๑๐+๙๐๐ (LT)

   
   
   

งานทรายถมคันทาง (Working Platform)
 กม.9+530 ถึง กม.9+550 (LT),กม.๑๐+๔๐๐ ถึง กม.๑๐+๕๐๐ (LT), กม.๑๐+๕๐๐ ถึง กม.๑๑+๐๐๐

   
   
   
งานตรวจสอบโรงงานหล่อคอนกรีตเสาเข็มตอกขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยอดหล่อประจำเดือนทั้งหมด 3,844 ต้น
   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.๑๑+๐00 (LT,RT) จำนวนปั้นจั่น 19 ตัว ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 4,080 ต้น

   
   
   
งานติดตั้งเหล็กเสริมพื้น Bearing Slab (Rebar) กม.๑+๓๐๐ ถึง กม.๑+๓๗๕ (RT),กม.๑+๕๑๕ ถึง กม.๑+๕๙๐(LT),กม.3+615 ถึง กม.3+640 (LT) กม.4+900 ถึง กม.4+950 (LT)
   
   
   

งานเทคอนกรีต Bearing Slab กม.๑+๕๑๕ ถึง กม.๑+๕๙๐ (LT), กม.3+625 (LT) ถึง กม. 3+655 (LT)  กม.3+660 ถึง กม.3.+670 (LT) กม.๓+๔๒๐ ถึง กม.๓+๔๖๐ (LT) กม.๔+๙๕๕ ถึง กม.๕+๐๐๕ (LT) ,   กม.7+815, กม.8+400 (LT,RT) และ กม.๖+๗๖๕ ถึง กม.๖+๗๙๐(LT)

   
   
   
งานเทคอนกรีตผนังกำแพงกันดิน คสล. บนพื้น Bearing Slab กม.๑+๗๑๕ ถึง กม. ๑+๗๔๕ (LT), กม.๒+๐๖๐ ถึง กม.๒+๐๙๕ (LT) ,กม.๒+๐๙๕ ถึง กม.๒+๑๓๐กม.๒+๒๒๕ ถึง กม.๒+๒๔๐ (LT),  กม.๒+๓๔๕ ถึง กม.๒+๓๙๕ (LT) และ กม.๔+๙๕๕ ถึง กม. ๔+๔๘๐ (LT)
   
   
   
งานวางท่อ Cross Drain ข้ามถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร กม.4+813 (LT,RT), กม.5+027 (LT), กม.4+160.000 (LT)
   
   
   
งานสำรวจตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab
กม.0+000 ถึง กม.๑๑+๐00 (LT,RT) จำนวนปั้นจั่น 19 ตัว
   
   
   


งานสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบและทางดิ่ง แนวเสาไฟฟ้าใหม่ กม.1+000 ถึง
กม.2+000 (RT)

   
   

งานสำรวจเก็บค่าระดับ Excavation Unsuitable กม.๔+๓๘๐ ถึง กม.๔+๔๑๘ ,กม.9+800 ถึง กม.9+888(LT) ,กม.9+527 ถึง กม.9+533 (LT) และ กม.๑๐+๕๑๒ ถึง กม.๑๐+๔๖๖(LT),

   
   
งานสำรวจ ตรวจสอบแนวเขตเวนคืน (R.O.W.) กม.๓+000 ถึง กม. ๕+000 (LT,RT)
และ กม.๙+๙๐๐ (LT)
   
   

งานสำรวจค่าระดับ (Bench Mark ) กม.๓+๐๐๐ ถึง ๔+๐๐๐ (RT,LT)
และ กม.๙+๐๐๐ ถึง ๙+๕๐๐ (LT)

   
   

การเก็บตัวอย่างวัสดุ ทรายถมคันทาง (บนพื้น Bearing Slab)
เพื่อใช้ทดสอบ CBR TEST และ Compaction Test กม.๒+๐๐๐ ถึง กม.๒+๕๐๐ (LT)

   
   

งานทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีต (Compressive Strength Test) ที่อายุครบ 28 วัน ของงานคอนกรีตเสาเข็มตอก 0.22 x 0.22 เมตร บจก.เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ ,บจก.พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต, บจก.เอ ซี แอล บจก.เอ ซี พี คอนกรีต และบจก.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ

   
   

งานทดสอบ Compaction Test (ทรายถมคันทางบน Bearing Slab)
กม.๔+๕๐๐ ถึง ๕+๐๐๐ (LT) และ กม.๑๐+๕๐๐ ถึง ๑๑+๐๐๐ (LT)

   
   

งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทดสอบขนาด ø 1.00 ม.โดยวิธี Sonic Logging Test
สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+948 (LT)

   
   

งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มทดสอบขนาด ø 1.00 ม. โดยวิธี Static Load Test    กม.๕+๙๔๗ (LT)

   
   
งานทดสอบ Filed Density Test (ทรายถมคันทางกลบข้างท่อ) กม.๕+๐๒๗ (LT) , กม.๔+๑๖๐(LT) และ กม.๔+๘๑๓ (LT,RT)
   
   
งานทดสอบ Filed Density Test (ทรายถมคันทางรองรับพื้นโครงสร้าง
Bearing Slab Layer ๑,2) กม.๑๐+๕๐๐ ถึง กม.๑๑+๐๐๐ (LT)
   
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้ายเสาไฟฟ้า ดำเนินการปักเสาใหม่
ติดตั้งคอนสปัน พร้อมย้ายเสาไฟฟ้าเดิม บริเวณ กม.๑+๑๐๐ ถึง กม.๓+๔๐๐ (RT),
กม.๓+๘๕๐ ถึง กม.๔+๕๐๐ และ กม.๙+๕๐๐ ถึง กม.๙+๘๐๐ (RT)

   
   
การไฟฟ้านครหลวง เข้ามารื้อย้ายเสาไฟฟ้า ดำเนินการปลดสายไฟฟ้าแรงสูงเส้นเก่าออก
พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่า บริเวณ กม.๙+๕๐๐ ถึง กม.๑๐+๔๐๐ (RT)
   
   

การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการวางท่อ ขนาด ๓๑๕ มม. และท่อขนาด ๑๖๐ มม.
( Bypass ชั่วคราว )ช่วง กม.๓+๐๐๐ ถึง กม.๓+๕๐๐ (RT) , กม.๔+๑๕๐.๐๐๐  ถึง กม.๔+๒๕๐.๐๐๐ (RT)

   
   
โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา ,สมุทรปราการ
ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญาที่ 1
   
   
เจ้าหน้าที่โครงการฯ พร้อมผู้รับจ้าง บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตรวจสอบโรงงานผลิตชิ้นส่วน Precast Segmental Box Girder
ของบจก. อทาโส คอนสตรัคชั่น จ.ปทุมธานี
   
   

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ
งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

   
   
โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา ,สมุทรปราการ
ได้จัดการประชุมเรื่องงานสะพาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญาที่ 1
   
   

งานแก้ไขร่องระบายน้ำ (ชั่วคราว) ขุดลอกเพิ่มระดับความลึก เนื่องจากปริมาณตะกอนทับถม
กม.๒+๕๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ LT

   
   

งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน บริเวณถนนหน้าทางเข้าบ้าน
กม.๔+๕๐๐ (LT)

   
ก่อน หลัง

งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ปรับบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน
กม.๖+๙๐๐ (LT)

   
ก่อน หลัง

งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ปรับบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน
กม.๗+๕๐๐ (LT)

   

ก่อน

หลัง

งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ปรับหินคลุกบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน
กม.๙+๐๐๐ (RT)