ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า พ.ย.59  สัญญาที่ 1
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  พฤศจิกายน  2559
 
 
งาน Excavation Unsuitable Material
กม. 4+450 กม. 4+750 LT ,
กม. 4+400 ถึง กม. 4+850 RT
  งานถมทราย ( Working Platform)
กม. 5+000 ถึง กม. 5+750 LT ,
กม. 7+100 ถึง กม. 7+450 RT
     
 
งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab
กม. 5+000 ถึง กม. 8+300 LT
ยอดรวมประจำเดือน 1,644 ต้น
  งานทดสอบท่อ ค.ส.ล. 3 ขนาด 1.00 เมตร
ที่โรงงาน บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด
ยอดรวมประจำเดือน 3,191 ท่อน
     
 
งานบดอัด Sand Compaction
กม. 5+975 ถึง กม. 6+375 RT
  งานปูยาง ทางเบี่ยงชั่วคราว
กม. 5+975 ถึง กม. 6+300 RT
     
 

งานวางท่อประปาชั่วคราว
(งานร่วมการประปานครหลวง)
กม. 10+000 ถึง 11+000 (LT)

  รื้อย้ายป้าย Overhang เดิม
Sta. 7+800 (LT), Sta. 8+100 (RT)
     
 
เก็บระดับหัวเข็ม Bearing Slab Line "G"
No.256 ถึง 259, Line "I" No.248 ถึง 259 ,
Line "F" No.235 ถึง 244
กม. 6+484 ถึง 6+506 (LT) 11+000 (LT)
  งานสำรวจวางตำแหน่งเสาเข็ม Bearing Slab Line
"B,C,D,E,F,G" No.023 ถึง No.088,
No.302 ถึง No.351
กม. 8+075 ถึง กม. 8+200 (LT)
     
 
งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยม
ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 เมตร
บริษัทพูลสิริฯ และ บริษัทเค.ซีฯ
ปริมาณสะสมทั้งหมด 3,239 ต้น
  งานทดสอบ Compressive Strength Test
ก้อนตัวอย่าง Cube งานเสาเข็มตอก ที่อายุ 28 วัน
     
 
งานรื้อย้าย เสา-สายไฟฟ้า
บริเวณ กม. 6+000 ถึง กม. 6+200 ด้านซ้ายทาง
  งานทดสอบ CBR Test
     
 
งานอบรม Safety Morning Talk
ก่อนดำเนินการปฏิบัติงานประจำวัน
  การประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 
 
โครงการฯ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ภายใน
โครงการร่วมกับตัวแทนของสำนักบำรุงทาง
เพื่อตรวจสอบพื้นที่ด่านชั่งน้ำหนัก
  โครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับแขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทราและที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อหารือแนว
ทางแก้ไขการตรวจสอบปัญหาอุปสรรค
การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน