ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า พ.ย.59  สัญญาที่ 2
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  พฤศจิกายน  2559
 
 
งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab และให้ค่าระดับ Pile Top
บริเวณช่วง กม. 11+020 ถึง กม.11+520 LT และกม.13+450 ถึง กม.13+600 LT, งานเก็บ Cross Section
ช่วง กม. 11+625 ถึง กม. 11+925 และกม. 17+000 ถึง กม. 17+100
     
 
งานกรุยแนวทางและขุดตอ บริเวณช่วง กม.14+400 ถึง กม.15+400 LT, ช่วง กม. 14+900 ถึง กม. 15+400 RT
และ กม. 16+750 ถึง กม. 17+200 RT
     
 

งานทรายถมคันทาง (Working Platform)
บริเวณช่วง กม.11+950 ถึง กม.12+200 LT และช่วง กม. 12+460 ถึง กม.15+050 LT
และช่วง กม.11+850 ถึง กม.11+900 RT และช่วง กม.17+000 ถึง กม.17+150 RT

     
 
งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
และ ที่โรงงาน บริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผลิตได้สะสมรวม 5,346 ต้น หรือ 7.17 %
     
 
งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 ม. บริเวณ กม. 11+025 LT
ตอกได้สะสมรวม 2,273 ต้น หรือ 3.05 % บริเวณ กม.11+025 ถึง กม.11+744 และ
กม.13+483 ถึง กม.13+500 LT
     
 
งานติดตั้งราวกันชนคอนกรีตแนวเขตก่อสร้าง บริเวณพื้นที่งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+450 ถึง กม.12+050 LT และช่วง กม.12+340 ถึง กม.13+700 LT
     
 
งานซ่อมผิวจราจรเดิมที่ชำรุด โดยใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อ
ระหว่างช่วง กม.17+300 ถึง กม.20+000
     
 
ทดสอบวัสดุคอนกรีตตัวอย่างงานผลิตเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 ม. ที่อายุ 28 วัน
ของบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด
     
 
งานทดสอบความแน่น (Field Density Test) ของวัสดุทรายถมงานทางเบี่ยง ที่ กม.12+100 ถึง กม.12+277 LT
     
 
งานเก็บตัวอย่างหินคลุกสำหรับงานชั้นรองพื้นทางและงานชั้นพื้นทาง ที่โรงโม่หินบางแสนมหานคร จ.ชลบุรี
     
 
งานทำ Trial Mix Concrete เพื่องาน Bearing Slab
ที่โรงงานผลิตบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (หน่วยงานเอเชียสุวรรณภูมิ) ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 
 
งานทำ Trial Mix Concrete สำหรับงานเสาเข็มเจาะ
ที่โรงงานผลิตบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 
 
งานทำ Trial Mix Concrete เพื่องานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40 เมตร, Box-Girder และ I-Girder
ที่โรงงานผลิต บริษัท พี.ซี.ไอ คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี
 
 
งานทำ Trial Mix เพื่องานคอนกรีตเสาเข็มเจาะ
ที่โรงงานผลิตบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 
 
งานเก็บตัวอย่างทรายถมคันทาง (Working Platform) เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติ
 
 
งานทดสอบวัสดุ Compaction และ Gradation ทรายถมคันทาง (Working Platform) เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติ
 
 
งานรื้อย้ายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค PE ขนาด 400 มม.
ช่วงระหว่าง กม.12+000 ถึง กม.12+300 RT และ กม.12+250 ถึง กม.12+500 RT
 
 
งานวางท่อประปาชั่วคราว (งานร่วม กปน.)
ช่วงระหว่าง กม. 14+050 ถึง 16+300 RT