ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า พ.ย.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 

 

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ซ่อมแซมผิวทางเบี่ยงชั่วคราวที่ชำรุด กม.7+925 (LT)

   
   
   

ประชุมด้านความปลอดภัย (Morning Talk) เตรียมพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุ
ก่อนดำเนินการปฎิบัติงานของพนักงานประจำวัน

   
   
   

งานกรุยแนวทางและขุดตอ (Clearing) กม.7+600 ถึง กม.7+650 (RT)

   
   
   

งานบดอัดทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab Layer 1 กม.1+500 ถึง กม.2+050 (RT)

   
   
   

งานสำรวจตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.11+000 (RT,LT)
จำนวนปั่นจั่น 12 ตัว

   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.11+000 (RT,LT)
จำนวนปั่นจั่น 12 ตัว ยอดรวมประจำเดือน  2,167   ต้น

   
   
   
งานสำรวจ เก็บตำแหน่งพิกัดเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น   กม.5+947 สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004 กม.7+981 (RT) และสะพานข้ามคลองพระนาคราช  กม.9+500 (LT)
   
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่าความหนาแน่นและความหนืดของสารละลายเบ็นโทไนท์
(Bentonite Slurry) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60,0.8,1.00  และ 1.20 เมตร
 สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT), สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT),
สะพานข้ามแยกถนน ฉช.2004 กม.7+981 (RT) และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496  (LT)

   
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่า PH และหาค่าปริมาณทราย ของสารละลายเบ็นโทไนท์ (Bentonite Slurry)
เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร, 0.80 เมตร, 1.00 เมตร และ 1.20 เมตร
สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT), สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT)
สะพานข้ามแยกถนน ฉช.2004 กม.7+981 (RT), และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496  (LT)

   
   
   

งานทดสอบ Drilling Monitor (Koden Test) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT),
สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004 กม.7+981 และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 , 0.80 , 1.00
และ 1.20 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) ขนาด 1.20 ม. ได้จำนวน 4 ต้น
สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น ขนาด 0.60 ม. ได้จำนวน 12 ต้น และขนาด 0.8 ม. ได้จำนวน 2 ต้น
สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004 กม.7+981  ขนาด 0.8 เมตร จำนวน 38 ต้น
และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT) ขนาด 0.60 ม. ได้จำนวน 21 ต้น
ขนาด 0.80 ม. ได้จำนวน 7 ต้น

   
   
   

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ (Sonic Logging Test) เสาเข็มทดสอบ
 สะพานข้ามคลองพระยาสมุทร กม.7+942 (RT) ขนาด Día. 1.50 เมตร

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตโครงสร้าง Bearing Slab
กม.1+640 ถึง กม.1+651 (LT), กม. 2+135 ถึง กม.2+145 (LT), กม.1+944 ถึง กม.1+969 (LT),
กม.2+310 ถึง  กม.2+390 (RT) กม.2+580 ถึง กม.2+620 (RT), กม.7+110 ถึง กม.7+170 (LT),
กม.7+200 ถึง กม.7+235 (LT) กม.10+872 ถึง กม.10+950 (RT), กม.10+929 ถึง กม.10+960 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตผนังกำแพงกันดิน คสล. บนพื้น Bearing Slab
กม 2+132 ถึง กม.2+305 (LT),กม.2+250 ถึง กม.2+300 (RT), กม.2+389 ถึง กม.2+404 (LT),
 กม.2+480 ถึง กม.2+510 (RT)

   
   
   

งาน Field Density Test (ทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab)
กม.1+350 ถึง กม.1+500 (LT) ,กม.1+700 ถึง กม.1+900 (LT),กม.3+650 ถึง กม.3+950 (LT)

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างหินคลุกของถนนเดิม กม.2+000 และ 10+000 (RT)

   
   
   

งานทดสอบ Sieve Analysis (ตัวอย่างหินคลุกของถนนเดิม)
กม.1+000 ถึง กม.2+000 (RT), กม.4+000 ถึง กม.5+000 (RT), กม.7+000 ถึง กม.8+000 (RT)
กม.9+000 ถึง กม.11+000 (RT)

   
   
   

งานทดสอบเพื่อหาค่า ซี บี อาร์ (CBR Test) (ตัวอย่างหินคลุกของถนนเดิม)
กม.4+000 ถึงกม.5+000 (RT) , กม.7+000 ถึง กม.8+000 (RT)
กม.9+000 ถึง กม.10+000 (RT)

   
   
   

งานทำ Trial Mix Concrete ของบริษัท นครหลวง คอนกรีต จำกัด จ.สมุทรปราการ,
 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา, บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดก้อนตัวอย่างคอนกรีตชนิด Cube ที่อายุครบ 7,14 และ 28 วัน งาน Bearing Slab
และชนิด Cylinder ที่อายุครบ 7,28 วัน งานเสาเข็มเจาะ ของบริษัท เอซีพี คอนกรีต จำกัด
บริษัทบ้านโพธิ์ คอนกรีต จำกัด บริษัทนครหลวงคอนกรีต สาขาเปร็ง บริษัทเอเชีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
จำกัดและชนิด Cube อายุครบ 14 วัน งานเสาเข็มตอก ของบริษัท พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด        

   
   
   

การประปาส่วนภูมิภาค เข้ามาดำเนินการวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. และขนาด 160 มม.   
 ( Bypass ชั่วคราว ) บริเวณ กม.0+500 ถึง กม.1+350 (LT) ,กม.2+750  ถึง กม.3+000(RT),
กม.5+900 ถึง กม.6+00 (LT),7+500 ถึง กม.7+600(RT)

   
   
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้ายเสา-สายไฟฟ้า ดำเนินการเจาะหลุมลงเสาสตับ
พร้อมย้ายสายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงเส้นใหม่ บริเวณ กม.0+300 ถึง กม.1+000 (RT)
กม.2+600 ถึง กม.2+750(RT) , กม.8+500 ถึง กม.9+500(LT)

   
   
   

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจราชการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ – ลาดกระบัง
จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญา 1

   
   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง
 จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ได้จัดการประชุมติดตามการแก้ไขแบบก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงาน  
โครงการสนาม สัญญา 1

   
   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายกนกกร จตุจินดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
เป็นประธานในการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษาของโครงการฯ ครั้งที่ 6/2560

   
   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคของการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญา 1