ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ธ.ค.60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+060 ถึง กม.19+250 LT และกม.16+150 ถึง กม.19+200 RT, ตรวจสอบให้ระดับงานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+907 ถึง กม.15+953 LT/RT และกม.17+025 ถึง กม.19+360 RTและงานเทคอนกรีตกำแพงกันดินระหว่างช่วง กม.14+421 ถึง กม.16+195 RT และงานให้ตำแหน่งเสาเข็มเจาะ บริเวณ กม.13+263

   
   
   

งานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+954 LT/RT,
กม.14+815 ถึง กม.14+995 RT, กม.17+045 ถึง กม.17+100 RT และกม.20+100 ถึง กม.20+287 RT

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร
ช่วงระหว่างช่วง กม.12+085 ถึง กม.18+650 RTและกม.17+685 ถึง กม.18+800  LT

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะใช้งาน เจาะดินพร้อมติดตั้งเหล็กเสริม
และเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.60 ม.บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+316

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะใช้งาน เจาะดินพร้อมติดตั้งเหล็กเสริม
และเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.80 ม. บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+316

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะทดสอบ ขนาด Ø 1.00 เมตร และการทดสอบงานเจาะดินด้วยวิธี KODEN TEST
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+316 ฝั่งตะวันออก

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะใช้งาน เจาะดิน และติดตั้งเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีต ขนาด Ø 1.00 เมตร
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+316 ฝั่งตะวันออก

   
   
   

งานปรับระดับพื้น พร้อมเทคอนกรีตหยาบสำหรับงาน Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทางระหว่างช่วง
กม.11+900 ถึง กม.12+150 RT, กม.12+880 ถึง กม.12+965 RT,กม.14+810
ถึง กม.14+835 RT, กม.15+220 ถึง กม.5+232 RT, กม.16+222
ถึง กม.16+236 RTกม.18+157 ถึง กม.18+325 RT, กม.18+600 ถึง กม.18+700 RT
และ กม.19+210 ถึงกม.19+278 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กสำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.12+875 ถึง กม.19+070 LT, กม.11+900 ถึง กม.12+110 RT,
กม.12+880 ถึง กม.15+232 RT, กม.16+070ถึง กม.16+200 RTและ
กม.20+080 ถึง กม.20+110 RT

   
   
   

งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.12+900 ถึง กม.12+930 LT, กม.13+885 ถึง กม.13+965 RT,
กม.16+040 ถึง กม.17+090 RT และ กม.20+120 ถึง กม.20+215 RT

   
   
   

งานเข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตกำแพงกันดิน Retaining Wall ระหว่างช่วง กม.13+421
ถึงกม.13+433 LT, กม.11+566 ถึงกม.14+680 RT, กม.15+172 ถึงกม.15+150 RT,
กม.16+100ถึง กม.16+195 RT และ กม.20+200 ถึง กม.20+300 RT และ
กม.14+411 ถึง กม.14+580 RT

   
   
   

งานวางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.(ท่อลอดใต้คันทาง)
บริเวณ กม.13+843 LT/RT, กม.17+500 RT, กม.17+661 LT/RT, กม.17+875 LT/RT,
กม.18+185 LT/RT และกม.18+348 LT/RT  ความยาว 95.00 เมตร
แล้วเสร็จสะสมยาวรวม 688.00 เมตร

   
   
   

งานเก็บตัวอย่าง หิน และทราย สำหรับงานพื้น คสล. Bearing Slab
เพื่อทำการทดสอบหาคุณสมบัติวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab
และงานเสาเข็มเจาะ สำหรับโครงสร้างสะพานข้ามคลองกระแซงเตย
 เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดตัวอย่างก้อนคอนกรีต
ของงาน พื้น คสล. Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง และงานเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. และ 0.80 ม.
ที่ อายุ 7 วัน และ 28 วัน

   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test  ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+050 ถึง กม.11+200 RT, กม.13+425 ถึง กม.13+575 LT
และ กม.14+150 กม.14+800 RT

   
   
   

งานทดสอบ CBR Test ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+300 ถึง กม.11+500 RT และ กม.14+150 ถึง กม.14+800 RT

   
   
   

งานทำความสะอาด Barrier พร้อมทาสีขาวแดงใหม่ ล้างโคมไฟส่องสว่างพร้อมไฟกระพริบ
และติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไกระพริบที่เสียให้ใช้งานได้ตามปกติ

   
   
   

งานซ่อมแซมผิวจราจรเดิมที่ชำรุดเป็นหลุม โดยใชวัสดุหินคลุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ใช้เส้นทางในโครงการ ระหว่างช่วง กม.17+300 ถึง กม.20+329

   
   
   

งานฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น บริเวณถนนในโครงการ
และงานทำความสะอาดผิวจราจรในเขตพื้นที่ ที่โครงการฯต่อเชื่อมกับ กทม.

   
   
   

ที่ปรึกษาควบคุมงานออกพื้นที่พบประชาชน ที่อยู่บริเวณติดกับถนนของโครงการ
เพื่อดำเนินการเรื่องการขออนุญาตเชื่อมทางกับพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท

   
   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายกนกกร จตุจินดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ เป็นประธานกรรมการตรวจ
การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในที่ประชุมที่ปรึกษาได้รายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง
รายงานปัญหา-อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ประธานได้แจ้งเน้นย้ำให้ที่ปรึกษาควบคุมงาน ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน และสภาพถนนในโครงการให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน

   
   
   

วันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ตรวจราชการในโครงการที่ปรึกษาได้บรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าการก่อสร้าง
ในโครงการและประธานได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรบนถนน