ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ย.59  สัญญาที่ 1
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  กันยายน  2559
 
งานสำรวจเก็บ Topography
กม.0+000 ถึง กม.11+000 LT,RT
งาน Clearing กม.0+000 ถึง
กม.6+000 LT กม.0+000
ถึง 9+000 RT
งาน Excavation Unsuitable Meterial
กม.3+650 กม.3+850 , กม.4+000
ถึง กม.4+200 LT , กม.6+125 ถึง
กม.6+750 LT
งาน Working Platform กม.3+100
ถึง 3+900 LT , กม.6+200 ถึง
กม.6+550 LT , กม.7+050 ถึง
กม.7+250 LT
งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด
0.22*0.22*17.70 เมตร
จำนวน 474 ต้น
งานก่อสร้างโรงจอดรถ
ของสำนักงาน ท.ช.

งานรื้อย้ายศาลา ช่วง กม.0+000
ถึง กม.11+000 LT,RT จำนวน
ทั้งหมด 20 ศาลา

งานก่อสร้างบ่อบ่มคอนกรีตของ
ห้องทดลองโครงการ
เก็บตัวอย่างดินลูกรัง
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

นำส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ
3 รายการ ทรายบ่อกิตติ ,
ทรายถมบ่อเสน่ห์ , ลูกรังบ่อ
VR304 ที่กรมทางหลวงชนบท
บางเขน ก.ท.ม

เก็บตัวอย่างดินลูกรัง
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
บริเวณ กม.0+000 , กม.7+400 ,
กม.10+300 (LT)