ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า พ.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

 

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ทำความสะอาดผิวจราจร

   
   
   

งานบำรุงรักษาผิวจราจรงาน ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด (เป็นหลุม)
 กม.0+600 (RT) , กม.1+300 (RT) , กม.2+000 (LT) , กม.2+200 (RT) ,
กม.4+700 (LT) , กม.5+700 (LT) , กม.7+950 (สี่แยกเกาะไร่) , กม.9+550 (LT) และกม.9+600

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม
กม.0+300 ถึง กม.11+000 (LT,RT)

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร งานติดตั้งแผงกั้นเพิ่มเติม Barrier
กม.0+300 ถึง กม.11+000 (LT,RT)

   
   
   

ตรวจสอบความพร้อมและอบรมพนักงาน ด้านความปลอดภัยตามนโนบายของกรมฯ
ที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติกระทำเป็นประจำ ก่อนดำเนินการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

   
   
   

งานลงทรายถมคันทาง (Working Platform) กม.7+ 800 ถึง กม.7+900 (LT) ,
กม.9+450 ถึง กม.9+530 (LT) , กม.9+700 ถึง กม.9+800 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและแบบหล่อ Bearing Slab (Rebar and Form work)
กม.1+410 ถึง กม.1+435 (LT) กม.2+350 ถึง กม.2+390 (LT) ,กม.2+430 ถึง
กม.2+480 (LT), กม.3+650 ถึง กม.3+750 (LT) , กม.6+820 ถึง กม.6+850 (LT)
กม.6+915 ถึง กม.6+960 (LT)

   
   
   

งานเทคอนกรีต Bearing Slab
กม.1+365 ถึง กม.1+410 (LT) ,กม.2+150 ถึง กม.2+185 (LT) ,กม.2+225 ถึง กม.2+250 (LT) กม.2+345 ถึง กม.2+390 (LT),กม.2+435 ถึง กม. 2+485 (LT) ,กม.3+505 ถึง กม. 3+555 (LT) ,กม.6+925 ถึง กม.6+960 (LT) ,กม.6+835 ถึง กม.6+860 (LT)

   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.0+000 ถึง
กม.11+000 (LT,RT) จำนวนปั่นจั่น 17 ตัว ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 3,636  ต้น

   
   
   

งานทดสอบเสาเข็มเจาะสะพาน
สกัดเสาเข็มเจาะสมอและเสาเข็มทดสอบที่สะพานคลองแขวงกลั่น กม.5+948 (LT)

   
   
   

งานสำรวจ  งานให้ตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab กม.0+000
ถึง กม.9+500 (LT,RT) จำนวนปั่นจั่น 17 ตัว

   
   
   

งานสำรวจ เก็บค่าระดับ Excavation Unsuitable
กม.9+650 ถึง กม.9+825 (LT)

   
   
   

งานสำรวจสอบแนวเขตทาง R.O.W กม.6+900 ถึง กม.7+700 (RT,LT) กม.10+500
ถึง กม.11+000 (RT,LT) ทุกระยะ 25.00 เมตร

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดของลูกปูน (Compressive Strength Test)
ที่อายุครบ 28 วัน งานคอนกรีตเสาเข็มตอกขนาด 0.22 x 0.22 เมตร

   
   
   


งานทดสอบ Compaction Test (ทรายถมคันทางบน Bearing Slab) กม.5+000
ถึง กม.5+400 (LT)

   
   
   

งานทำ Trial Mix คอนกรีตงานสะพานที่ Plant บจก.คิววัน คอร์ปอเรชั่น
หลังสำนักงานสัญญา 2 จำนวน 3 Mix

   
   
   

งานตรวจสอบโรงงานหล่อคอนกรีตเสาเข็มตอกขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยอดหล่อประจำเดือน  ทั้งหมด 6,570 ต้น

   
   
   
งานรื้อย้ายป้าย Over Hang กม.0+100 (LT) , กม.0+150 (RT)
   
   
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้ายไฟฟ้า โดยดำเนินการเจาะหลุม ปักเสาและ
ย้ายสายแรงสูงกม.1+000 ถึง กม.1+840 (RT) จำนวน 21 ต้น
   
   
   
การไฟฟ้านครหลวง เข้ามาดำเนินการรื้อย้ายไฟฟ้า โดยดำเนินการเจาะหลุม ปักเสาและ
ย้ายสายแรงสูง กม.9+600 ถึง กม.11+000 (RT)
   
   
   

การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการรื้อย้ายท่อ ขนาด Dia. 315 มม. (Bypass ชั่วคราว)
กม.3+300 ถึง กม.3+400 (LT) , กม.4+200 ถึง กม.4+400 (LT) , กม.9+100
ถึง กม.9+400 (RT)

   
   
   

การประชุมเรื่องความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โดยในการประชุมได้เน้นย้ำเรื่องเอกสารที่ใช้เปิดการทำงาน-ปิดการทำงาน และเน้นย้ำความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน ซึ่งการประชุมจัดขึ้น          
ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม

   
   
   

ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติราชการตามนโยบายของกรมและติดตามผล
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 ที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 โดยได้เน้นย้ำให้โครงการฯ
ช่วยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการปฎิบัติงานและขอให้ติดตั้งแนว Barrier ให้เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรผ่านและยังฝากให้โครงการฯช่วยติดตาม
การรื้อย้ายสาธารณูปโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

   
   
   
การประชุมร่วมกับ การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค  เพื่อกำหนดรูปแบบรายละเอียดและแผนการรื้อย้าย ท่อประปาในพื้นที่โครงการฯพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  ณ. ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม