ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า พ.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 

 

งาน Clearing กรุยแนวทางและขุดตอ
กม.9+500 ถึง กม.9+800 (LT) , กม.10+450 ถึง กม.10+750 (LT)

   
   
   

งาน Excavation Unsuitable (ขุดตักดินเลน)
กม.9+100 ถึง กม.9+450 (RT) ,กม.9+800 ถึง กม.9+900 (RT)
กม.10+250 ถึง กม.10+550  (LT) ,กม.10+800 ถึง กม.10+900 (LT)

   
   
   

งานลงทรายถมคันทาง (Working Platform) พร้อมบดอัดกม.4+000 ถึง กม.4+500 (LT), กม.4+150 ถึง กม.4+250 (RT), กม.9+350 ถึง กม.9+500 (RT) ,กม.9+800 ถึง กม.9+900 (RT), กม.10+000 ถึง กม.10+100 (LT) กม.10+450 ถึง กม.10+800 (RT)

   
   
   
งาน Bearing Slab  ซ่อมแซมหัวเสาเข็มและปรับระดับทรายพร้อมบดอัดทราย
กม.1+850 ถึง กม.1+950 (LT) กม.2+450 ถึง กม.2+500 (LT), กม.6+350 ถึง กม.6+400 (LT)
   
   
   

งาน Bearing Slab เทคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) ใต้พื้น Bearing Slab
กม.2+350 ถึง กม.2+460 (LT) ,กม.5+350 ถึง กม.5+380 (LT) ,กม.6+900 ถึง กม.6+950 (LT)

   
   
   

งาน Bearing Slab . ติดตั้งเหล็กเสริม Bearing Slab (Rebar and Formwork) กม.2+015 ถึง กม.2+060 (LT), กม.2+075 ถึง กม.2+350 (LT), กม.2+405 ถึง กม.2+435 (LT) ,กม.5+380 ถึง กม.5+550 (LT), กม.6+350 ถึง กม.6+400 (LT)

   
   
   

งาน Bearing Slab เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้น Bearing Slab กม.2+015 ถึง กม.2+120 (LT) ,กม.2+405 ถึง กม.2+435 (LT) กม.5+350 ถึง กม.5+450 (LT), ,กม.5+485 ถึง กม.5+530 (LT) กม.6+350 ถึง กม.6+400 (LT)

   
   
   

งานกำแพงกันดิน (Retaining Wall)ผูกเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กผนังกำแพงกันดิน บนพื้น Bearing Slab กม.5+205 ถึง กม.5+275 (LT) กม.5+310 ถึง 5+345 (LT)  กม.6+485 ถึง กม.6+550 (LT)

   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab
กม.0+000 ถึง กม.11+000 (LT,RT) ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด  5,232 ต้น

   
   
   

งานสะพานตรวจสอบสภาพของหลุมเจาะของเสาเข็ม No.5 (เข็มทดสอบ)  โดยเครื่องมือ Drill Monitoring (Koden) สะพานคลองแขวงกลั่น กม.5+948 (LT)

   
   
   

งานสะพานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะขนาด Dia. 1.00 เมตร ได้แก่ เสาเข็ม
No.1 ถึง No.4 (เข็มสมอ) และเสาเข็ม No.5(เข็มทดสอบ)เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก
ของเสาเข็มใช้งานแบบ Static Load Test บริเวณสะพานคลองแขวงกลั่น กม.5+948 (LT)
ยอดรวมเสาเข็มเจาะประจำเดือนทั้งหมด  5  ต้น    

   
   
   

งานสำรวจ วางตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab
กม.0+000 ถึง กม.11+000 (LT,RT)

   
   
   

งานสำรวจ ตรวจสอบตำแหน่งและให้ระดับปักเหล็กปลอก (Casing) ของเสาเข็มเจาะ
 No.1 ถึง No.5 สะพานคลองแขวงกลั่น กม. 5+948 (LT)

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดของลูกปูน (Compressive Strength Test) ที่อายุครบ 28 วัน งานคอนกรีตเสาเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 เมตรของบริษัท เค.ซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด , บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พูลสิริอุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด

   
   
   


งานทดสอบ Field Density Test (ทรายถมคันทาง)
 กม.4+000 ถึง กม.4+100 (RT), กม.4+000 ถึง กม.4+250 (LT, RT)
กม.10+200 ถึง กม.11+000 (RT)

   
   
   

งานทดสอบ CBR Test (ทรายถมคันทาง) กม.3+000 ถึง กม.4+000 (RT) กม.4+000 ถึง กม.4+500 (RT) กม.8+000 ถึง กม.9+000 (RT)กม.9+500 ถึง กม.10+000 (RT,LT) ,กม.10+000 ถึง กม.10+500 (RT,LT)กม.10+500 ถึง กม.11+000 (RT)

   
   
   

งานทดสอบ Sieve Analysis Test (ทรายถมคันทาง)
 กม.3+000 ถึง กม.4+500 (RT)

   
   
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทราเข้ามารื้อย้าย ปักเสาสตับและปักเสาไฟฟ้าใหม่จำนวน 11 ต้น
กม.7+150 ถึง กม.7+650 (RT)
   
   
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้าย เสา ,สายไฟฟ้าใหม่ โดยการเดินสายไฟฟ้า
แรงต่ำ และสายไฟฟ้าแรงสูง กม.7+150 ถึง กม.7+850 (RT)
   
   
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้าย เสา ,สายไฟฟ้าใหม่ โดยการเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ
และสายไฟฟ้าแรงสูง กม.7+150 ถึง กม.7+850 (RT)
   
   
   
โครงการฯ ได้จัดประชุมหารือปัญหาอุปสรรคในพื้นที่โครงการฯ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่องติดตามความก้าวหน้าการรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าของ กฟภ.
ห้องประชุมสำนักงานสนาม ของโครงการฯ สัญญา 1
   
   
   
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
   
   
   

โครงการฯ เข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดของงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001
แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ กับรองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลเทพราช รองนายก อบต.คลองประเวศ และผู้แทนชุมชน ต.เทพราช
และ ต.คลองประเวศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเทพราช

   
   
   
โครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องติดตามความก้าวหน้าการรื้อย้ายเสา
และสายไฟฟ้าของ กฟภ. ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามของโครงการ สัญญาที่ 1
   
   
   

โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการสัญญาที่ 1
ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานสนามของโครงการ สัญญาที่ 1

   
   
   
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงคมนาคม 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง
จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
   
   
   
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายกนกกร จตุจินดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
เป็นประธานในการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษาของโครงการฯ ครั้งที่ 4/2560
   
   
   
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560