ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ย..60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน ตุลาคม 2560
 

 

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ซ่อมแซมผิวทางเบี่ยงชั่วคราวที่ชำรุด กม.7+500 (LT)

   
   
   

งานตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบความปลอดภัย ของโครงก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001
สัญญา 1 กม.0+000 ถึง กม.11+000 ช่วงพระราชพิธี

   
   
   

งานสะพาน รื้อขอบสะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   
   

ประชุมด้านความปลอดภัย (Morning Talk) เตรียมพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุ
ก่อนดำเนินการปฎิบัติงานของพนักงานประจำวัน

   
   
   

งานสำรวจตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.11+000 (RT,LT) 
จำนวนปั่นจั่น 13 ตัว

   
   
   

งานสำรวจ เก็บตำแหน่งพิกัดเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร และเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สะพานข้ามคลอง  ขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   
   
งานกรุยแนวทางและขุดตอ (Clearing) กม.7+600 ถึง กม.7+650 (RT)
   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.11+000 (RT,LT)
จำนวนปั่นจั่น 13 ตัว ยอดรวมประจำเดือน   1,430  ต้น

   
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่าความหนาแน่นและความหนืดของสารละลายเบ็นโทไนท์ (Bentonite Slurry) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60,0.8,1.00  และ 1.50 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) สะพานข้ามคลองพระยาสมุทร กม.7+981 (RT) และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT)

   
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่า PH และหาค่าปริมาณทราย ของสารละลายเบ็นโทไนท์ (Bentonite Slurry)
เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร, 0.80 เมตร, 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004 กม.7+981 (RT)
และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT)

   
   
   

งานทดสอบ Drilling Monitor (Koden Test) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 , 0.80 และ 1.00 เมตร
สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) ขนาด 0.60 ม. ได้จำนวน 23 ต้น ขนาด 0.80 เมตร  ได้จำนวน 5 ต้น และขนาด 1.00 เมตร ได้จำนวน 6 ต้น และสะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496 (LT)  
ขนาด 0.60 ม. ได้จำนวน 17 ต้น

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ (เสาเข็มทดสอบและเข็มสมอ) ขนาด 1.50 เมตร
สะพานข้ามแยกถนนสาย ฉช.2004 จำนวน 5 ต้น และ เสาเข็มขนาด 0.8 เมตร จำนวน 3 ต้น

   
   
   

งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ Seismic Test เสาเข็มขนาด Dia. 0.60 เมตร
สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) จำนวน 14 ต้น

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตโครงสร้าง Bearing Slab
กม.4+040 ถึง กม.4+220 (LT), กม.6+560 ถึง กม.6+632 (LT),
กม.10+455 ถึง กม.10+575 (RT),

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตผนังกำแพงกันดิน คสล. บนพื้น Bearing Slab
กม.4+040 ถึง กม.4+080 (LT), กม.4+120 ถึง กม.4+220 (LT),
กม.4+315 ถึง กม.4+345 (LT)

   
   
   

งานทดสอบ Field density Test (ทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab)
กม.1+500 ถึง กม.1+700 (RT)

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างหินคลุกของถนนเดิม กม.2+000 และ 10+000 (RT,LT)

   
   
   

งานทดสอบ Compaction Test (ตัวอย่างหินคลุกของถนนเดิม)
กม.0+400 (RT) และ 1+800 (LT) และกม.9+000 ถึง กม.10+000 (RT)

   
   
   

นำส่งก้อนตัวอย่างคอนกรีต Cylinder Trial Mix ที่อายุครบ 28 วัน สำหรับทดสอบ (General Test)   ของบริษัท เอซีพี คอนกรีต จำกัด ณ กรมทางหลวงชนบท (บางเขน)

   
   
   

เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ทำการ Calibrate เครื่องทดสอบคอนกรีตกำลังอัด
ของก้อนตัวอย่างคอนกรีต ณ ห้องทดสอบสำนักงานสนาม สัญญา 1

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีตตัวอย่าง (Cylinder) ที่อายุครบ 28 วัน ของงานคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ø 0.60 เมตร,
ø 0.80 เมตร และ ø 1.00 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์,สะพานข้ามแยก ถนนสาย ฉช.2004 กม.7+981 และ สะพานข้ามคลองพระยานาคราช กม.9+496ของ บจก. เอซีพี คอนกรีต และ นครหลวงคอนกรีต สาขาบ้านโพธิ์

   
   
   
งานทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีตตัวอย่าง (Cube) ที่อายุครบ 28 วัน ของงานคอนกรีตโครงสร้าง Bearing Slab
ของบริษัท เอ ซี พี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ บริษัทนครหลวงคอนกรีต สาขาบ้านโพธิ์
   
   

การประปาส่วนภูมิภาค เข้ามาดำเนินการวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. และขนาด 160 มม.   
( Bypass ชั่วคราว ) บริเวณ กม.1+400 ถึง กม.1+600 (RT), กม.6+300 ถึง กม.7+050 (RT),
กม.8+500 ถึง กม.8+600 (LT), กม.8+800 ถึง กม.8+900 (LT)

   
   

งานวางท่อประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการวางท่อลอดใต้ ถนน ฉช.2004
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. (LT) จำนวน 1 จุด และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. (RT)
จำนวน 1 จุด บริเวณ กม.7+900  (สี่แยกเกาะไร่)

   
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้ายเสาไฟฟ้า-สายไฟฟ้า ดำเนินการเจาะหลุมลงเสาสตับพร้อมปักเสาไฟฟ้า และติดตั้งคอนสปัน บริเวณ กม.0+300 ถึง กม.0+540 (RT)  กม.2+900 ถึง กม.3+200 (RT), กม.8+600
ถึง กม.9+500 (LT)

   
   

 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญา 1