ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ย..60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2560
 

 

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ซ่อมแซมผิวทางเบี่ยงชั่วคราวที่ชำรุด กม.8+100 (LT)

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ซ่อมแซมผิวถนนเดิมที่ชำรุด (สี่แยกเกาะไร่)
กม.7+900 (LT)

   
   
   

งานบำรุงและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร งาน ASPHALTIC CONCRETE
ทางเบี่ยงชั่วคราวบริเวณ กม.6+000 ถึง กม 6+200 (RT)

   
   
   

งานสำรวจตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab กม.0+000 ถึง กม.11+000 (RT,LT) 
จำนวนปั่นจั่น 14 ตัว

   
   
   

งานสำรวจ เก็บตำแหน่งพิกัดเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร และเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์
กม.3+014 (LT)

   
   
   

งานสำรวจ เก็บระดับทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab
กม.1+350 ถึง กม.1+625 (RT) , กม.4+587 ถึง กม.4+687 (LT) ,กม.6+425 ถึง กม.6+500 (LT)

   
   
   
งานลงทรายถมคันทางบน Bearing Slab พร้อมบดอัด กม.1+350 ถึง กม.1+622 (LT),กม.1+800 ถึง กม.1+850 (LT), กม.4+587 ถึง กม.4+687 (LT) ,กม.6+425 ถึง กม.6+500 (LT)
   
   
   

งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab  กม.0+000 ถึง กม.๑๑+๐00 (LT,RT) จำนวนปั้นจั่น 14 ตัว ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 465 ต้น

   
   
   
งานทดสอบคุณสมบัติหาค่าความหนาแน่นและความหนืดของสารละลายเบ็นโทไนท์ (Bentonite Slurry) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และ 1.00 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์  กม.3+014 (LT)
   
   
   

งานทดสอบคุณสมบัติหาค่า PH และหาค่าปริมาณทราย ของสารละลายเบ็นโทไนท์ (Bentonite Slurry)
เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และ 1.00 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์
กม.3+014 (LT)

   
   
   

งานทดสอบ Drilling Monitor (Koden Test) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 33 ต้น
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 10 ต้น สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT)

   
   
   
งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00เมตร (Static Load Test) สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.5+947 (LT)
   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 6 ต้น

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตโครงสร้าง Bearing Slab
กม.1+600 ถึง กม.1+642 (RT),กม.1+700 ถึง กม.1+717 (RT),กม.3+813 ถึง กม.3+826 (LT),
กม.4+000 ถึง กม.4+150 (LT), กม.4+200 ถึง กม.4+295 (LT), กม.4+336 ถึง กม.4+420 (LT), กม.4+550 ถึง กม.4+605 (LT), กม.4+700 ถึง กม.4+735 (LT), กม.4+800 ถึง กม.4+822 (LT), กม.6+293 ถึง กม.6+312 (LT), กม.6+511 ถึง กม.6+531 (LT), กม.6+700 ถึง กม.6+720 (LT),
กม.10+245 ถึง กม.10+275 (RT)

   
   
   

งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตผนังกำแพงกันดิน คสล. บนพื้น Bearing Slab
กม.1+520 ถึง 1+ 533 (RT), กม.1+600 ถึง กม.1+622 (LT),กม.1+713 ถึง กม.1+726 (LT),
กม.1+860 ถึง กม.1+880 (RT),กม.1+900 ถึง กม.1+940 (LT) กม.4+550 ถึง กม.4+590 (LT),
 กม.4+630 ถึง กม.4+670 (LT)

   
   
   

ตรวจสอบโรงหล่อเสาเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 x 16.00 เมตร ของบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราและ ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 เมตร ของบริษัท พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด เขตลาดกระบัง กทม .ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด 306 ต้น

   
   
   

งานทดสอบ Field density Test (ทรายถมคันทางบนพื้น Bearing Slab) กม.1+300 ถึง กม.1+500 (RT),
กม.1+500 ถึง กม.1+700 (LT), กม.4+900 ถึงกม.5+000 (LT)

   
   
   
งานทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีตตัวอย่าง (Cylinder) ที่อายุครบ 7 วัน ของงานคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ø 0.60 เมตร
และ ø 1.00เมตร บจก. เอซีพี คอนกรีต
   
   
   

งานทดสอบ Trial Mix Concrete ของงานสะพาน Plant ACP กม.6 และ Plant บ้านโพธิ์  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

นำส่งวัสดุหิน,ทราย สำหรับทดสอบ (Control Test) ของ บจก. เอซีพี คอนกรีต และแท่งคอนกรีต Trial Mix ของ บ.ACP และ Plant บ้านโพธิ์ที่ อายุครบ 7 วัน และส่งเอกสาร Calibrate เครื่องทดสอบวัสดุ (Proving Ring และ Hydraulic jack)  ณ.กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กทม.

   
   
   
การประปาส่วนภูมิภาค เข้ามาดำเนินการวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. และขนาด 315 มม. ( Bypass ชั่วคราว )
บริเวณ กม.2+250 ถึง กม.2+400 (RT), กม.2+950 ถึง กม.3+000 (RT), กม.4+050 ถึง กม.4+100 (LT,RT),
กม.4+700 ถึง กม.4+900 (LT),กม.5+900 ถึง กม.5+950 (RT),กม.5+900 ถึง กม.5+950 (RT),กม.7+100 ถึง กม.7+300 (RT),กม.7+100 ถึง กม.7+300 (RT)
   
   
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉะเชิงเทรา เข้ามารื้อย้ายเสาไฟฟ้า-สายไฟฟ้า ดำเนินการเจาะหลุมลงเสาสตับ
พร้อมปักเสาไฟฟ้าใหม่บริเวณ กม.3+000 ถึง กม.3+200 (LT) , กม.8+000 ถึง กม.8+540 (LT) และกม.9+000 ถึง กม.9+500 (LT) เพิ่มจำนวน 3 ต้น
   
   
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสา-สายไฟฟ้าดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นเก่าออกกม.9+500 ถึง กม.9+800 (RT), กม.10+000 ถึง กม.10+500 (LT)
   
   
วันที่ 13 กันยายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ  ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสนาม สัญญา 1
   
   
วันที่ 15 กันยายน 2560 นายอมร จันทร์สกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบสะพาน
กม.0+675 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบังจ.ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ
   
   
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ                             งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ
   
   
วันที่ 26 กันยายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนสายฉช.3001 แยกทล.314 -ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา ,สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท บริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง ได้จัดการประชุมติดตามการรื้อย้ายสาธารณูปโภค การไฟฟ้า การประปา และหน่วยงานการสื่อสาร  ณ ห้องประชุมสัญญาที่ 1
   
ก่อน หลัง
งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ซ่อมแซมพื้นถนนทางเข้าซอยของหมู่บ้าน กม.5+750 (LT)
   
ก่อน หลัง

งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ขุดลอกร่องระบายน้ำ (ชั่วคราว) กม.2+800 ถึง กม.3+000 (LT)

   
ก่อน หลัง
งานแก้ไขเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ทางเข้าบ้านลงวัสดุหินคลุกพร้อมบดอัด (อ้วนฟาร์ม) กม.2+300 (RT)