กรมทางหลวงชนบทมีแผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพคุณภาพและทันเวลาสามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อ
เชื่อมโยงการผลิต จากแหล่งไปสู่ตลาดและผู้บริโภค ในทุกระดับรวมทั้งการลดต้นทุนในทุกขั้นตอน
ของการกระจายสินค้า  จึงได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีความสำคัญและเป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  โดยจะก่อสร้างโครงการถนนต่างๆที่เป็นเส้นทางลัด
ทางเลี่ยงเมือง เพื่อเชื่อมโครงข่ายให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics)
 รองรับการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมทั้งสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกรมทางหลวงชนบทจึงจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสายฉช.3001แยกทล.314–ลาดกระบังจ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ
โดยปรับปรุงถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรโดยเส้นทางดังกล่าว
มีจุดเริ่มต้นเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 314 บริเวณ กม.ที่ 118+000 จุดสิ้นสุดบนถนน ฉช. 3001
ที่กม.20+328.829 บรรจบที่ถนนหลวงแพ่งเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้เส้นทางเชื่อมทางบริเวณ
จุดเริ่มต้นของโครงการส่งเสริมการเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์และใช้เป็นทางหลักและเป็นทางลัดทาง
เลี่ยงเมือง เพื่อเชื่อมโครงข่ายให้สมบูรณ์ในการรองรับการขนส่งสินค้าจากบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
และพื้นที่โดยรอบเช่น รถที่มาจากสุวรรณภูมิวิ่งผ่านถนนทางหลวงแพ่งและรถที่มาจากทางหลวง
หมายเลข 304 วิ่งผ่านถนนขุมทอง – ลำต้อยติ่ง 1 เข้าสู่ถนนโครงการสายนี้ผ่านทางหลวงหมายเลข 
314 เพื่อเป็นเส้นทางไปยังถนนบางนา – ตราด หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Motorway) สู่ภาค
ตะวันออกกลับกันเป็นการรองรับการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออก เช่นจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถ
ใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าไปสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เช่นกัน

 
 
 
  • ช่วยลดปริมาณการจราจรที่ติดขัด และเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

  • ช่วยประชาชน เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ลดเวลาในการเดินทาง

  • สนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics) ให้มีประสิทธิภาพ

  • รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

  • เชื่อมถนนโครงข่ายให้สมบูรณ์