โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช. 3001 แยก ทล. 314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
เป็นเส้นทางหนึ่งที่สนับสนุนการขนส่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่น
มากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างและขยายช่องจราจรให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจะปรับปรุงและขยายถนนเดิม 2 ช่องจราจร ให้เป็นเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจรพร้อมไหล่ทาง ภายในเขตเวนคืน 30 เมตร แนวถนนเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 314 (กม. 14+836) โดยแนวสายทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณ กม. ที่0+677ตัดผ่านทางน้ำธรรมชาติตรงไปประมาณ กม. ที่ 3+014 ตัดผ่านคลองคลองขุนพิทักษ์ ประมาณ กม. ที่ 5+947 ตัดผ่านคลองแขวงกลั่นล่าง ประมาณ กม. ที่ 7+981 ตัดผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.2004 และข้ามคลองพระยาสมุทรจากนั้น ประมาณ กม. ที่ 9+495 ตัดผ่านคลองพระยานาคราช ประมาณ กม. ที่ 12+316 ตัดผ่านคลองกระแซงเตยประมาณ กม. ที่ 15+662 ตัดผ่านคลองเปร็ง ประมาณ กม. ที่ 17+158 ตัดผ่านคลองสรั่งบุญประมาณ กม. ที่ 17+158 ตัดผ่านคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต บรรจบถนนหลวงแพ่งบริเวณตำบลเปร็งอำเภอบางบ่อ จ.สมุทปราการ รวมระยะทางประมาณ 20.329 กิโลเมตร


1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก หนา 0.10 เมตร
 
จำนวน 4 ช่องจราจร นอกเขตชุมชนโดยมีความกว้างช่องละ 3.25 เมตร และ3.50เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.0 เมตร และเกาะกลางกว้าง 3.90 เมตรจำนวน 6 ช่องจราจร ในเขตชุมชนโดยมีความกว้าง 3.25 เมตร และ 3.50 เมตร และ 3.00 เมตรพร้อมทางเท้า
กว้างข้างละ 3.30 เมตร และเกาะกลางกว้าง 3.90 เมตร


 
 
 
2. งานก่อสร้างของโครงการแบบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
 
         ตอนที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 11+000

         ตอนที่ 2 จาก กม.ที่ 11+000 ถึง กม.ที่ 20+329
 
3. มีการก่อสร้างสะพาน คสล. 10 แห่ง ในจำนวนนี้มีสะพานขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองแขวงกลั่น กม.ที่5+947เป็นสะพานคู่ขนานด้านซ้ายทางและขวาทาง
ผิวจราจรกว้างรวม ด้านละ 8.75 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ทั้งสองด้านความยาวรวม 270 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ I-Girder ช่วงกลางสะพานมีความยาวช่วง 30 เมตร
 
 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตกม.ที่19+675เป็นสะพานคู่ขนานด้านซ้ายทางและ
ขวาทางผิวจราจรกว้างรวม ด้านละ 8.75 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวรวม 424 เมตรรูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ Segmental Box มีความยาวช่วงกลางสะพาน 40 เมตร และBalance Cantiliver  มีความยาวช่วงกลางสะพาน 70 เมตร

 
 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.ที่12+316เป็นสะพานคู่ขนานด้านซ้ายทางและขวาทาง
ผิวจราจรกว้างรวม ด้านละ 8.75 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวรวม 310 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ I-Girder มีความยาวช่วงกลางสะพาน 30 เมตร
 
 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต กม.ที่19+675เป็นสะพานคู่ขนานด้านซ้ายทาง
และขวาทางผิวจราจรกว้างรวม ด้านละ 8.75 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวรวม 424 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ Segmental Box มีความยาวช่วงกลางสะพาน 40 เมตร และ Balance Cantiliver มีความยาวช่วงกลางสะพาน 70 เมตร
 
 
4. เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนในพื้นดินอ่อนต้องทำการปรับปรุงการรับน้ำหนักของชั้นโครงสร้าง
    ทางตามรูปแบบกำหนด
 
 
5.  มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัย
     สำหรับผู้ใช้เส้นทาง