บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

 ผู้ว่าจ้าง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
 ผู้รับจ้างก่อสร้าง
 สัญญาที่ 1 บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  สัญญาเลขที่ 225/2559
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
  โทร 0911198571
 สัญญาที่ 2 ห้าุงหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง
  สัญญาเลขที่ 226/2559
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
  โทร 0853737477
 ผู้ควบคุมงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
  บริษัท เอพซิลอน จำกัด
  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ระยะเวลาก่อสร้าง   960  วัน
 วันเริ่มต้นสัญญา  1 สิงหาคม 2559
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างรวม  36 วัน
 วันสิ้นสุดสัญญา 23 เมษายน 2562
 
 รายละเอียดงบประมาณ
   งบประมาณการก่อสร้าง
   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    3,712,809,000.00  บาท
    (สามพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน)